Fr. Raj Kishore Kullu
Address St. Thomas Church, Jawahar Nagar
Phone No.
E-Mail ID rajkishorekullu@gmail.com
Date of birth 4/10/1980
Ordination: 08/04/2013